+ 1 Yıl Piksel Garantisi
+ Ücretsiz İade
+ Aynı Gün, Stoktan Kargo
Satış Sonrası Destek: 0533 718 9008
Online Canlı Destek: 09:00 - 18:00

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.            TARAFLAR

İşbu sözleşme ve açıklamalardan (“Site” dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan iş bu www.laptopscreentr.com  Sitesi Üyelik Sözleşmesi RASIMPASA MAH. RIHTIM CAD. DERYA IS MERKEZI NO: 28 IÇ KAPI NO: 80 KADIKÖY/ ISTANBUL

adresinde mukim  Mert KARAAĞAÇ (Bundan böyle kısaca “Online İstanbul” olarak anılacaktır) İle  www.laptopscreentr.com   sitesine üye olurken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.            TANIMLAR

” Elektronik Tanıtım Sistemi”: İşbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “Online İstanbul” ürünlerine ait tanıtıcı bilgi ve görsellerin ve satış noktaları ait bilgilerin “Online İstanbul” tarafından sağlandığı hizmet.

“Üye”: www.laptopscreentr.com  internet sitesine üye olan ve “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Kullanıcı” :“SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Adana Tablet Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”likle ilgili konularda “Online İstanbul” ya talepte bulunduğu, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili verileri görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “SİTE” üzerinden erişilen “Üye”ye özel internet sayfası. “Online İstanbul” Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Site” içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Online İstanbul” tarafından ortaya konulan uygulamalar.  “Online İstanbul”, “Site” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “Online İstanbul” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Online İstanbul”tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından “Üye”lere duyurulur.

3.            SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası vb ile  “Online İstanbul” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Online İstanbul”  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.            ÜYELİK VE “HİZMET” KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik “Site”nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından “Site”ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet için kayıt işleminin yaptırılması ve “Online İstanbul” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. “Site”ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Online İstanbul”tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “Online İstanbul” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site’ye kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Site’ye üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. “Online İstanbul” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, “Site’de belirtilen kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “Online İstanbul” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “Online İstanbul” tarafından tespit edilmesi veya “Online İstanbul” nın ticari kararları doğrultusunda “Online İstanbul” in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5.            HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Site” hizmetlerinden faydalanırken ve “Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “Site”nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını Üye olarak kendilerine “Online İstanbul” sitesinden gelecek e-bültenleri almayı kabul eder.

5.1.2. “Üye ”Online İstanbul” nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3. “Üye”lerin, “Online İstanbul” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “Online İstanbul Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, ” “Online İstanbul” nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. “Üye”ler, “Online İstanbul” in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5. “Online İstanbul” in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Site”nin kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye”lerin, “Sitel” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Üye”,“ Online İstanbul” nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Online İstanbul”ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Online İstanbul” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6. “Üye”, “Online İstanbul” nın iş bu Sitelde yer alan ürünlerde değişiklik yapma hakkı olduğunu, Site’de yer alan çizim örnekleri vb.leri bulunan istenmeyen hatalar sebebiyle nedeniyle “Online İstanbul” hiçbir sorumluluk yüklenmediğini kabul eder ve “Üye” bu nedenlerle“Online İstanbul” yı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5 .2. “Online İstanbul” nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “Online İstanbul” ,işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Online İstanbul Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirecektir.

5.2.2. “Online İstanbul” ,”Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar ve “Online İstanbul” ,bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.  “Online İstanbul”,Sitedeki bilgileri ve içerikleri, üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır

5.2.3. “Online İstanbul” Site’de yayınlanan ürün çizim örnekleri vb.leri konusunda garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

“Sitel” üzerinden, “Online İstanbul” kendi kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\’ler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle“Online İstanbul” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Online İstanbul” nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “Online İstanbul”, “Site”de yer alan üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, “Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.            GİZLİLİK POLİTİKASI

“Online İstanbul”, “Site”de “Üye”lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir“Online İstanbul”, “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7.            DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “Site” dâhilinde erişilen ve bu “Site”nın (sınırlı olmamak kaydıyla “Online İstanbul VERİTABANI”, ” “Online İstanbul Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Online İstanbul” nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır)“ Online İstanbul” \’e ait ve/veya “Online İstanbul” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Üye”ler“Online İstanbul” hizmetlerini, “Online İstanbul” bilgilerini ve “Online İstanbul” nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Online İstanbul”  nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “Online İstanbul” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Online İstanbul” nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “Online İstanbul” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Online İstanbul”; “Online İstanbul” hizmetleri,“ Online İstanbul” bilgileri, “Online İstanbul” telif haklarına tabi çalışmaları, “Online İstanbul” ticari markaları“Online İstanbul” ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

“Online İstanbul”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Online İstanbul” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Online İstanbul” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Online İstanbul” den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Online İstanbul” in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. “Online İstanbul”  Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Online İstanbul”nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini“Online İstanbul” yı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kulanım Koşulları Sözleşmesi

1.            Bu internet sitesini (Kısaca “SİTE”olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE”ı kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE”sahibi bu “SİTE”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE”yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.            Bu “SİTE”ın sahibi RASIMPASA MAH. RIHTIM CAD. DERYA IS MERKEZI NO: 28 IÇ KAPI NO: 80 KADIKÖY/ ISTANBUL adresinde mukim Online İstanbul Teknoloji Mert KARAAĞAÇ (Bundan böyle kısaca “Online İstanbul” olarak anılacaktır)’dir. “SİTE”de sunulan ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetler Vitra tarafından sağlanmaktadır.

3.Bu “SİTE”’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları ““Online İstanbul” “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır“Online İstanbul” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” 09.NİSAN 2019 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları”ayrıca, “Online İstanbul” hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

5.            TANIMLAR

5.1. SİTE : “Online İstanbul”  tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.laptopscreentr.com  ana alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

5.2. KULLANICI : “SİTE”ye ve/veya “Online İstanbul VERİTABANI” na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

5.3. LİNK : “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

5.4. İÇERİK : “SİTE”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

5.5. VİTRA VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Online İstanbul” ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

5.6. “ÜYE”: “Online İstanbul”  tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “Online İstanbul”  tarafından “SİTE” üzerinde tanımlanan “ÜYE”lik sürecini tamamlayarak; “Online İstanbul”  nın elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

5.7. “ÜYE SÖZLEŞMESİ”: “SİTE” dahilinde “Online İstanbul” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “Online İstanbul” ile “ÜYE”arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE”nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

6.            FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya “Online İstanbul” tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE” nin (sınırlı olmamak kaydıyla “Online İstanbul”VERİTABANI”, “Online İstanbul” ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Online İstanbul” nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Online İstanbul” ya ait ve/veya “Online İstanbul” “tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “KULLANICI”lar“Onlineİstanbul”hizmetlerini, “Online İstanbul” bilgilerini ve “Online İstanbul”’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Online İstanbul” nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları”dahilinde “Online İstanbul” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Online İstanbul” nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.            SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“Online İstanbul” ,tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “SİTE Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “SİTE”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.          MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Online İstanbul” işbu “SİTE Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve “ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Online İstanbul”açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Online İstanbul” in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Online İstanbul” in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

11.          UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “SİTE Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.          YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” “Online İstanbul” tarafından “SİTE” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Online İstanbul” dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “SİTE” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Online-İstanbul Mert KARAAĞAÇ